Algemene voorwaarden

Algemene informatie

De praktijk voor fysiotherapie bestaat uit een team van 5 therapeuten met diverse specialisaties. Voor de administratieve ondersteuning is de Office manager 5 ochtenden per week aanwezig.

Momenteel zijn in de praktijk werkzaam:

 • Barend van Zelm van Eldik:
  Algemeen fysiotherapeut, Acupuncturist, Osteopaat, sportrevalidatie, leefstijladviseur diabeteszorg, diabetes en COPD beweegconsulent, knie-revalidatie, echografie, lid “Combined Quality Care” netwerk Leiden, voorste kruisband
 • Celine de Mooij:
  Algemeen fysiotherapeut
 • Mirte Gerritsen:
  Manueel therapeut, algemeen fysiotherapeut, lid Trauma netwerk Leiden
 • Rob Jansen:
  Algemeen fysiotherapeut, knie- en schouderspecialist
 • Geertruid van Oppen:
  Office manager
 • Dorenda van Coolwijk:
  Algemeen fysiotherapeut en manueel lymfe therapeut
 • Annick van Ekeren:
  Fysiotherapeut i.o. en medische fitness instructeur.


Openingstijden 

Maandag t/m donderdag van 7.30-21.00.
Op vrijdagen is de praktijk geopend van 07.30 – 17.30.
Op zaterdag is de praktijk geopend van 08.30  – 15.30 uur.  

In overleg  met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken van de openingstijden.

Contact 

Tijdens de openingsuren van de praktijk zijn wij telefonisch bereikbaar op nummer 071-5230185 of 06-18536633. Buiten deze uren kunt u inspreken op onze  voicemail of een email sturen naar info@doortast.nl 

Tarieven 

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te  lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Tevens kunt u op onze website www.doortast.nl/tarieven kijken en/of hoeveel behandelingen uw  zorgverzekeraar vergoedt.

Aanmelden 

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekeringsgegevens, identiteitsbewijs en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang  dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Directe Toegang Fysiotherapie (DTF) 

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk, wat betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Bij aanmelding ontvangt u een   informatiefolder over Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een   screeningsgesprek  wat ongeveer 15 minuten   zal duren. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een   fysiotherapeut, of dat een bezoek aan de huisarts   gewenst is.

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak 

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de therapeut opgehaald. De therapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een  behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Het  onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit  behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en dit zal met u worden besproken. Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de  behandeling van uw klacht.

Afmelden 

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt zijn  wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen. In overleg met uw behandelend therapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van  deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit 

De therapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF en zijn aangesloten bij alle beroepsorganisaties die van toepassing zijn. De praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken.

Privacy 

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy tijdens de behandeling is gewaarborgd.

Waarneming 

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of  ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een therapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een therapeut van buiten de praktijk gevraagd uw  behandeling over te nemen.

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider  toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten cliënten.

Hygiëne 

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht  neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten 

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de behandeling van uw therapeut of een van de andere personeelsleden, dan kunt u dit melden aan uw  therapeut. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte of via deze  link: https://www.kngf.nl/loopbaan/ik-kom-voor/klachtenregeling

Privacyreglement 

Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op de verzameling  van deze gegevens is de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, van toepassing. Deze verordening bevat regels met betrekking tot het doel van de  registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de   personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht  van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement 

Uiteraard gaat uw therapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.       Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de therapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Het complete reglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u een fotokopie krijgen.  Tevens kunt u tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen.

Betalingsvoorwaarden 

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de therapeut. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 2. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening gebracht worden.
 3. Consulten die niet bij de zorgverzekering declarabel zijn (mits wij geen contract met de zorgverzekeraar hebben afgesloten) of consulten osteopathie en acupunctuur dient u direct te betalen aan het bedrijf Infomedics. Infomedics verzorgt de particuliere facturering voor Doortast.
 4. Wanneer de cliënt in verzuim is, dan zal deze veertien dagen na de factuurdatum een eerste betalingsherinnering ontvangen van infomedics. Wanneer de cliënt in verzuim blijft, dan zal deze achtentwintig dagen na de factuurdatum een tweede betalingsherinnering ontvangen waarbij de hoofdsom verhoogd zal zijn met administratiekosten. Wanneer de cliënt wederom in verzuim blijft, dan zal deze tweeënveertig dagen na de factuurdatum een derde en laatste betalingsherinnering ontvangen waarbij de hoofdsom verhoogd zal zijn met additionele administratiekosten. Indien de betaling binnen 8 dagen na laatste sommatie niet is voldaan, zal Infomedics incassomaatregelen laten treffen door derden.
 5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.
 1. Indien de therapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factureringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factureringbedrijf prevaleren.

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen. In de praktijk treft u lockers met een hangslotje; deze kunt u gebruiken om uw waardevolle spullen op te bergen tijdens bijvoorbeeld het sporten in de zaal.

Niet roken

Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

Actueel nieuws 

Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website: www.doortast.nl